PARAIŠKOS PATEIKIMAS

Savivaldybės kviečiamos pildyti paraišką, pristatant savo siūlomą veiklos programą Lietuvos jaunimo sostinės 2023 savivaldybei ir sostinės metams. Paraiškoje pristatoma savivaldybės patirtis ir rezultatai plėtojant ir įgyvendinant jaunimo politiką, identifikuojami iššūkiai, kuriems bus skiriamas dėmesys įgyvendinant Lietuvos jaunimo sostinės programą, pristatoma savivaldybės motyvacija, pateikiama programa orientuota į identifikuotų iššūkių sprendimą. Paraiškoje aiškiai atskleidžiama kaip į visą procesą buvo įtraukti jauni žmonės ir koks bus jų vaidmuo įgyvendinant programą, pristatomas laukiamas poveikis ir tęstinumo planai.

VERTINIMO PROCESAS

Išsamų pateiktų paraiškų vertinimą atliks:

  • ekspertai (parengia išsamų vertinimą pagal nustatytus Lietuvos jaunimo sostinės vertinimo kriterijus),
  • fokus grupė (parengia bendras programos tobulinimo rekomendacijas);
  • vertinimo komisija (sudaro 5 pareiškėjų, kuriuos siūloma kviesti dalyvauti antrajame etape, sąrašą ir teikia siūlymą JRD direktoriui dėl jo tvirtinimo).

Viešųjų pirkimų būdu atrinkti du nepriklausomi išoriniai vertintojai, kurie parengia išsamų vertinimą, pagal nustatytus Lietuvos jaunimo sostinės vertinimo kriterijus, pateikia savo rekomendacijas ir siūlymus, kurie pristatomi fokus grupei.

Penki nepriklausomi Fokus grupės nariai, turintys patirties jaunimo įtraukties ir dalyvavimo skatinime, įgyvendinant Europos ir nacionalines jaunimo įgalinimo iniciatyvas vietos lygmeniu, susidedantys iš jaunimo ir jaunimo darbuotojų atstovų. Pagrindinis šios grupės vaidmuo vertinant paraišką - užtikrinti, kad pateiktose paraiškose svarbiausias vaidmuo tektų aktyviam jaunimo įtraukimui ir dalyvavimui nuo paraiškos rengimo ir programos įgyvendinimo bei vertinimo etapų. Nepriklausomi Fokus grupės nariai rengia bendras tobulinimo rekomendacijas kiekvienai savivaldybei, kurios perduodamos Lietuvos jaunimo sostinės vertinimo komisijai. Ši grupė – papildomas įrankis konkurso organizatorimas priimant objektyviausią sprendimą renkant Lietuvos jaunimo sostinės nugalėtoją.

Savivaldybės, pildydamos paraiškas, turi pateikti savo viziją bei veiksmų planą, paremtą vietos tyrimo analize. Vertintojams turėtų būti aiškūs vietos žmogiškieji resursai, jaunimo nuomonė ir kt., kodėl savivaldybė siekia tapti Lietuvos jaunimo sostine ir kokių ilgalaikių pokyčių siekia, kuriant jaunimui draugišką ir bendradarbiaujančią savivaldybę. Ši vizija turi aiškiai atskleisti kaip įgalinamos įvairios jaunų žmonių grupės, skatinamas jaunimo dalyvavimas, prisidedama prie kokybiško darbo su jaunimu plėtros, vykdomi pokyčiai savivaldybėje su ir dėl jaunų žmonių, nagrinėjamos jaunimui reikšmingos temos, skatinamos ir palaikomos novatoriškos iniciatyvos jaunimo politikoje, skatinama savanorystė, tarpžinybiškumas.

NUGALĖTOJO IŠRINKIMAS: Sprendimas dėl Lietuvos jaunimo sostinės 2023 laimėtojo bus priimamas praėjus antram etapui vertinimo komisijos posėdyje, po visų savivaldybių prisistatymo, tačiau paskelbiama tik apdovanojimų ceremonijos metu.